Home > Zjazd > Zasady wyboru władz naczelnych

Zasady wyboru władz naczelnych

Projekt – przesłano do uczestników drukiem D07

38Z D07 Zasady Wyboru Wladz Naczelnych ZHP (182.9 KB)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. XXXVIII Zjazd ZHP wybiera:
1) Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek 1-3 wiceprzewodniczących ZHP,
2) Naczelnika ZHP i na jego wniosek członków GK ZHP, w tym co najmniej
1 zastępcę Naczelnika oraz Skarbnika ZHP,
3) 30 członków Rady Naczelnej ZHP z poszczególnych chorągwi (liczbę mandatów dla poszczególnych chorągwi określa załącznik do niniejszych Zasad),
4) 11 członków Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP,
5) 11 członków Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.
2. Bierne prawo wyborcze w wyborach do władz naczelnych ZHP przysługuje członkom ZHP na zasadach określonych w § 37 ust. 2 i 5 Statutu ZHP.

WYBÓR WŁADZ NACZELNYCH PRZEZ ZJAZD ZHP

3. Rejestrację kandydatów do władz naczelnych ZHP, o których mowa w pkt. 1, prowadzi Komisja Wyborcza wybrana przez Zjazd ZHP, w określonym przez Zjazd terminie.
4. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje członków Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP i Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP przysługuje uczestnikom Zjazdu z głosem decydującym.
5. Kandydatami na funkcje Naczelnika ZHP i Przewodniczącego ZHP są osoby zgłoszone w trybie określonym w pkt. 44 i 45 Ordynacji wyborczej ZHP i uczestnicy Zjazdu nie mają prawa zgłaszania innych kandydatów.
6. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje członków Rady Naczelnej ZHP z danej chorągwi przysługuje grupie co najmniej 1/2 uczestniczących w Zjeździe z głosem decydującym z tej chorągwi.
7. Zgłoszenie winno zawierać:
1) dane o kandydacie: imię, nazwisko, stopień, wiek, wykształcenie, zawód, miejsce nauki lub miejsce i rodzaj wykonywanej pracy albo innej działalności zarobkowej, wykaz obecnie pełnionych funkcji w ZHP, w tym ewentualne wskazanie macierzystego hufca i chorągwi, krótką informację o funkcjach pełnionych
w przeszłości,
2) imię i nazwisko oraz numer mandatu delegata zgłaszającego kandydaturę
a w przypadku określonym w pkt. 5 – zgłaszających delegatów,
3) pisemną zgodę zgłaszanej osoby na kandydowanie do władz ZHP.
8. Komisja Wyborcza sprawdza, czy zgłoszone osoby mają bierne prawo wyborcze
w wyborach do określonych władz ZHP, a następnie przedstawia Zjazdowi,
w porządku alfabetycznym, wszystkie zgłoszone kandydatury, odczytując ich charakterystyki zawierające wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 7.1).
9. Każdy kandydat ma prawo wypowiedzi w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. Czas przeznaczony na autoprezentację kandydata na funkcję Naczelnika ZHP
i Przewodniczącego ZHP wynosi maksymalnie 15 min. Uczestnicy Zjazdu mogą zadawać pytania. Pytania i wypowiedzi nieistotne bądź godzące w dobra osobiste lub w sposób nieuzasadniony naruszające prywatność kandydata uchyla przewodniczący Zjazdu.

PROCEDURA GŁOSOWANIA ORAZ USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW

10. Wybory władz ZHP są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na zjeździe i bez względu na liczbę biorących udział w wyborach.
11. Wybory odbywają się elektronicznie, w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie postanowią inaczej (zgodnie z § 38 ust. 1 Statutu ZHP).
12. W przypadku głosowania tajnego system do rejestracji głosów zostaje włączony
w opcję, która uniemożliwia identyfikację oddanych głosów.
13. Podczas wyborów przeprowadzanych w głosowaniu tajnym:
1) na sali obrad mogą przebywać wyłącznie uczestnicy Zjazdu z głosem decydującym, kandydaci do władz nie mający prawa głosu, protokolanci oraz wskazane przez Prezydium Zjazdu osoby, niezbędne do prawidłowej organizacji tej części Zjazdu;
2) przewodniczący obrad, odczytując w kolejności alfabetycznej imię i nazwisko każdego z kandydatów, wyraźnie ogłasza moment rozpoczęcia głosowania na danego kandydata słowami: „rozpoczynam głosowanie na dh ….” i moment zakończenia tego głosowania słowami: „zamykam głosowanie na dh ……”;
3) głos na danego kandydata można oddać wyłącznie w czasie głosowania na tego kandydata;
4) każdy uczestnik Zjazdu z głosem decydującym ma do swojej dyspozycji
w danych wyborach tyle głosów „za” (naciśnięcie zielonego przycisku na pilocie do głosowania), ile osób jest podczas tego głosowania wybieranych – w przypadku wykorzystania wszystkich głosów system nie zarejestruje kolejnego głosu „za”;
5) głos na danego kandydata oddany przez naciśnięcie przycisku nie może być zmieniony ani unieważniony.
14. Jeżeli uczestnik Zjazdu nie zamierza w danych wyborach oddać głosu na choćby jednego kandydata a chce, aby jego udział w tych wyborach był liczony jako głos przeciw wszystkim kandydatom, musi przynajmniej raz (w głosowaniu na dowolnego kandydata) nacisnąć czerwony przycisk.
15. Liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w danych wyborach oraz liczbę osób biorących w nich udział podaje się do wiadomości uczestników Zjazdu bezpośrednio po zakończeniu tych wyborów.
16. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.
17. Jeżeli liczba osób wybranych jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe przeprowadzane do czasu wyboru pełnego składu władzy. Kandydaci, którzy w wyniku wcześniejszych wyborów nie uzyskali więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, mogą kandydować ponownie.
18. W przypadku wyborów dodatkowych na funkcję Przewodniczącego ZHP lub Naczelnika ZHP, w związku z nieuzyskaniem przez kandydatów więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w pkt. 5.
19. Podczas wyborów władz ZHP na sali obrad mogą przebywać uczestnicy Zjazdu
z głosem decydującym, kandydaci do wybieranych władz oraz wskazane przez Prezydium Zjazdu inne osoby, których obecność jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego przebiegu tej części Zjazdu oraz bezpośredniej transmisji z Sali obrad.
20. Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwa Komisja Skrutacyjna, która po zakończeniu głosowania sporządza protokół i ogłasza jego wyniki, w tym nazwiska wybranych kandydatów.

Comments are closed.

Scroll To Top