Home > Zjazd > Tryb pracy nad uchwałami i stanowiskami

Tryb pracy nad uchwałami i stanowiskami

Projekt – przesłano do uczestników zjazdu drukiem D08

38Z D08 Tryb Pracy Nad Uchwalam I Stanowiskami Zjazdu (141.8 KB)

1. Zjazd wybiera z grona uczestniczących w Zjeździe z głosem decydującym Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Podstawą do prac Komisji są:
a. projekty uchwał i stanowisk wniesione pod obrady Zjazdu w trybie pkt. 42 Ordynacji wyborczej ZHP,
b. uwagi, poprawki i uzupełnienia do tych projektów, zgłoszone do Komisji w formie pisemnej do dnia 6 grudnia (piątek), godz. 14:00 przez uczestników Zjazdu,
c. wnioski i propozycje zgłoszone podczas dyskusji programowej w czasie obrad plenarnych.
3. Na wniosek złożony przez uczestnika Zjazdu z głosem decydującym do Prezydium Zjazdu w pierwszym dniu obrad Zjazdu, do momentu zakończenia wystąpienia Komisji Mandatowej, Zjazd może postanowić, bezwzględną większością głosów, o nie kierowaniu projektu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a. do Komisji (o odrzuceniu projektu bez podjęcia pracy w Komisji).
4. Głosowanie, o którym mowa w pkt. 3 jest poprzedzone dyskusją, która obejmuje:
a. przedstawienie uzasadnienia wniosku o odrzucenie projektu przez wnioskodawcę
w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,
b. przedstawienie uzasadnienia przez wnioskodawcę projektu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a. w czasie nie dłuższym niż 4 minuty,
c. wypowiedzi innych uczestników Zjazdu z głosem decydującym (w liczbie co najwyżej dwa „za” wnioskiem i dwóch „przeciw”), realizowanych według kolejności zgłoszeń – w czasie nie dłuższym niż 2 minuty.
5. Na podstawie zgłoszonych propozycji Komisja przedkłada Zjazdowi projekty uchwał
i stanowisk Zjazdu. Komisja ma prawo dokonywać redakcji zgłoszonych tekstów, ich modyfikacji, korekt i uzupełnień – tak, aby projekty przedkładane Zjazdowi były logiczne, spójne i poprawne językowo.
6. Prezydium Zjazdu, w porozumieniu z Komisją Uchwał i Wniosków, wyznacza termin na zgłaszanie pisemnych poprawek do każdego projektu – po przekazaniu pisemnego tekstu tego projektu uczestnikom Zjazdu.
7. Prawo zgłaszania poprawek mają uczestniczący w Zjeździe z głosem decydującym.
8. Komisja ocenia zgłoszone poprawki pod względem prawnym, logicznym i językowym. Propozycje które:
a. są sprzeczne z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym,
b. są w oczywisty sposób niepoprawne językowo,
c. powodowałyby sprzeczności z już przyjętymi dokumentami Zjazdu albo sprzeczności w treści omawianego projektu uchwały lub stanowiska
nie będą poddane dalszym pracom Zjazdu – o ile zostaną odrzucone większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.
9. Pozostałe zgłoszone poprawki są przedstawione Zjazdowi do ostatecznego rozstrzygnięcia.
10. Po przedstawieniu przez Komisję Uchwał i Wniosków poprawki oraz rekomendacji Komisji w sprawie tej poprawki, wnioskodawca lub przedstawiciel grupy wnioskodawców ma prawo przedstawienia krótkiego uzasadnienia (przed ostatecznym głosowaniem). Przedstawienie uzasadnienia oraz dyskusja nad tymi wnioskami jest prowadzona w trybie przyjętym dla dyskusji nad wnioskami formalnymi.
11. Wnioskodawca projektu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a., którego projekt nie został odrzucony w trybie określonym w pkt. 3 i który uznaje, że jego projekt nie został uwzględniony w projektach uchwał i stanowisk, przedstawionych Zjazdowi przez Komisję Uchwał i Wniosków, może zwrócić się o poddanie swojego projektu pod głosowanie Zjazdu. Głosowanie jest poprzedzone dyskusją, która obejmuje:
a. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę w czasie nie dłuższym niż 4 minuty,
b. przedstawienie stanowiska Komisji Uchwał i Wniosków w czasie nie dłuższym niż
4 minuty,
c. wypowiedzi innych uczestniczących w Zjeździe z głosem decydującym (w liczbie co najwyżej dwa „za” wnioskiem i dwa „przeciw”), realizowanych według kolejności zgłoszeń – w czasie nie dłuższym niż 2 minuty.

Comments are closed.

Scroll To Top