Home > Zjazd > Tryb pracy nad Statutem

Tryb pracy nad Statutem

Propozycje trybu pracy nad Statutem ZHP przesłano drukiem D09

38Z D09 Uchwala GK ZHP W Sprawie Trybu Prac Nad Statutem ZHP GK ZHP
38Z D09 Uchwala GK ZHP W Sprawie Trybu Prac Nad Statutem ZHP GK ZHP
38Z_D09_uchwala GK ZHP w sprawie trybu prac nad Statutem ZHP_GK ZHP(2).pdf
214.9 KB
458 Downloads
Szczegóły

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie ZHP
Biorąc pod uwagę:

  • doświadczenia związane z uchwalaniem zmian w Statucie ZHP minionych Zjazdów ZHP, w tym przebieg XXXVI i XXXVII Zjazdu ZHP,
  • fakt, że wiele poważnych zmian w Statucie ZHP zostało uchwalonych w marcu 2012 r. i trudno po takim krótkim czasie ocenić ich wpływ na funkcjonowanie Związku Harcerstwa Polskiego,
  • chęć uniknięcia sytuacji, w której propozycje zmian w Statucie ZHP byłyby omawiane lub głosowane bez wnikliwej analizy ich skutków,
  • konieczność poprzedzenia głosowania nad zmianami w Statucie ZHP, mającymi fundamentalne znaczenie, szeroką dyskusją w Związku,
  • chęć zapewnienia uczestniczącym w Zjeździe ZHP z głosem decydującym możliwości wnikliwej i spokojnej analizy zgłoszonych poprawek przed przystąpieniem do głosowania

1. XXXVIII Zjazd ZHP postanawia, że podczas obrad Zjazdu nie będą uchwalane zmiany w Statucie ZHP.

2. XXXVIII Zjazd ZHP zobowiązuje:
1) Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP do przedstawienia wyników prac Komisji Statutowej na Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP lub Zjeździe ZHP w celu ich rozpatrzenia.
2) Komisję Statutową powołaną przez XXXVIII Zjazd ZHP do opracowania i przedstawienia uczestnikom Zjazdu projektów uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP.

3. Tryb pracy Zjazdu ZHP nad projektem Statutu ZHP określa załącznik do niniejszej uchwały.

TRYB PRACY XXXVIII ZJAZDU ZHP
NAD PROJEKTEM POPRAWEK DO STATUTU

PROJEKT – wariant I

1. XXXVIII Zjazd wybiera z grona uczestników z głosem decydującym 9-osobową Komisję Statutową.
2. Po zakończeniu obrad XXXVIII Zjazdu ZHP skład wybranej Komisji Statutowej zostaje zwiększony o 4 członków, wskazanych przez:
a. Radę Naczelną ZHP,
b. Główną Kwaterę ZHP,
c. Centralną Komisję Rewizyjną ZHP,
d. Naczelny Sąd Harcerski ZHP.
3. Komisja Statutowa przyjmuje, w terminie do dnia 30 listopada 2014 r.:
a. uwagi do projektów wniesionych w trybie pkt. 42 Ordynacji wyborczej ZHP przed XXXVIII Zjazdem ZHP, dotyczących zmian w Statucie ZHP, wskazujące na przesłanki określone w pkt. 5,
b. propozycje zmian w projektach, o których mowa w lit. a, mające charakter redakcyjny lub legislacyjny,
c. wnioski o zaniechanie wprowadzania zmian zawartych w projektach dotyczących zmian w Statucie ZHP, wniesionych w trybie pkt. 42 Ordynacji wyborczej ZHP,
d. propozycje wprowadzenia innych zmian w Statucie ZHP.
4. Prawo zgłaszania propozycji, o których mowa w pkt. 3 lit. d. przysługuje grupie co najmniej 10 uczestników Zjazdu z głosem decydującym oraz władzom naczelnym ZHP.
5. Komisja ocenia zgłoszone propozycje pod względem prawnym. Propozycje które:
a. są sprzeczne z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym,
b. tworzyłyby wewnętrzne sprzeczności lub luki w Statucie ZHP
nie są poddawane dalszym pracom Komisji.
Decyzję w tej sprawie komisja podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.
6. Na podstawie zgłoszonych propozycji o charakterze redakcyjnym (legislacyjnym) oraz
w wyniku dyskusji Komisja może zmienić odpowiednie zapisy projektu.
7. W terminie do dnia 30 stycznia 2015 r. Komisja przedstawia, w formie opisowej, zestawienie zagadnień, jakie obejmują zgłoszone poprawki – co umożliwi rozpoczęcie ogólnozwiązkowej debaty.
8. Komisja Statutowa przedstawia Zjazdowi ZHP pod głosowanie projekt uchwały lub projekty uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP, zawierające logicznie uporządkowane pakiety zmian wraz z ewentualnymi rozwiązaniami alternatywnymi,
w tym obejmującymi wnioski o zaniechanie wprowadzania zmian, informacją
o konsekwencjach, jakie przyjęcie danej poprawki wywołuje dla innych poprawek. Komisja wskazuje także kolejność ewentualnych głosowań „cząstkowych”, jakie należy przeprowadzić przed poddaniem projektu danej uchwały w sprawie zmian w Statucie ZHP pod głosowanie – co najmniej w terminie 45 dni przed rozpoczęciem Zjazdu ZHP.
9. Wnioskodawca lub przedstawiciel grupy wnioskodawców ma prawo przedstawienia krótkiego uzasadnienia w czasie obrad plenarnych Zjazdu (przed ostatecznym głosowaniem). Przedstawienie uzasadnienia oraz dyskusja nad tymi wnioskami jest prowadzona w trybie przyjętym dla dyskusji nad wnioskami formalnymi.
10. Do czasu zakończenia prac Zjazdu nad Statutem ZHP, Komisja Statutowa Zjazdu rozpatrującego projekty uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP ma prawo wnieść do przedstawionych projektów uchwał autopoprawki o charakterze redakcyjnym
i legislacyjnym, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia spójności i przejrzystości regulacji statutowych.
11. O wyniku głosowania „cząstkowego”, o którym mowa w pkt. 8 decyduje zwykła większość głosów. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ZHP wymaga większości 2/3 głosów „za” przy obecności co najmniej połowy delegatów.

 

TRYB PRACY XXXVIII ZJAZDU ZHP
NAD PROJEKTEM POPRAWEK DO STATUTU
Projekt – wariant II
 
Uwaga! Niniejszy dokument staje się bezprzedmiotowy, jeśli zostanie przyjęta uchwała XXXVIII Zjazdu ZHP w sprawie zmian w Statucie ZHP (wariant I)
 
1. Zjazd wybiera z grona uczestniczących w Zjeździe z głosem decydującym 9-osobową Komisję Statutową.
2. Komisja Statutowa przyjmuje, od uczestników Zjazdu z głosem decydującym, 
w czwartek 5 grudnia, do godz. 21.00, w formie pisemnej:
a. uwagi do projektów wniesionych w trybie pkt. 42 Ordynacji wyborczej ZHP, dotyczących zmian w Statucie ZHP, wskazujące na przesłanki określone w pkt. 6,
b.  propozycje zmian w projektach, o których mowa w lit. a., mające charakter redakcyjny lub legislacyjny,
c. propozycje zmian w projektach, o których mowa w lit. a., bez prawa rozszerzania zakresu danego projektu o nowe kwestie, nie objęte złożonym projektem,
d. wnioski o zaniechanie wprowadzania określonych zmian, zawartych w projektach, wniesionych w trybie pkt. 42 Ordynacji wyborczej ZHP.
3. Na wniosek uczestnika Zjazdu z głosem decydującym złożony do Prezydium Zjazdu 
w pierwszym dniu obrad Zjazdu, do momentu zakończenia wystąpienia Komisji Mandatowej, Zjazd może postanowić, bezwzględną większością głosów, o nie kierowaniu projektu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a. do Komisji (o odrzuceniu projektu bez podjęcia pracy w Komisji). 
4. Głosowanie, o którym mowa w pkt. 3 jest poprzedzone dyskusją, która obejmuje:
a. przedstawienie uzasadnienia wniosku o odrzucenie projektu przez wnioskodawcę 
w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,
b. przedstawienie uzasadnienia przez wnioskodawcę projektu o którym mowa w pkt. 2 lit. a. w czasie nie dłuższym niż 4 minuty,
c. wypowiedzi innych uczestników Zjazdu z głosem decydującym (w liczbie co najwyżej dwa „za” wnioskiem i dwóch „przeciw”), realizowanych według kolejności zgłoszeń – w czasie nie dłuższym niż 2 minuty.
5. Prawo zgłaszania uwag i wniosków, o których mowa w pkt. 2, przysługuje uczestnikom Zjazdu z głosem decydującym. 
6. Komisja ocenia zgłoszone propozycje pod względem prawnym. Propozycje które:
a. są sprzeczne z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym,
b. tworzyłyby wewnętrzne sprzeczności lub luki w Statucie ZHP,
c. rozszerzają zakres danego projektu –  w przypadkach określonych w pkt. 2 lit. c., albo nie mają charakteru legislacyjnego lub redakcyjnego
nie są poddawane dalszym pracom Komisji.
Decyzję w tej sprawie komisja podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.
7. Na podstawie zgłoszonych uwag o charakterze redakcyjnym (legislacyjnym) oraz 
w wyniku dyskusji Komisja może zmienić odpowiednie zapisy projektu. 
8. Komisja Statutowa przedstawia Zjazdowi pod głosowanie projekt uchwały lub projekty uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP, zawierające logicznie uporządkowane pakiety zmian wraz z ewentualnymi rozwiązaniami alternatywnymi, w tym obejmującymi wnioski o zaniechanie wprowadzania zmian, informacją o konsekwencjach, jakie przyjęcie danej poprawki wywołuje dla innych poprawek. Komisja wskazuje także kolejność ewentualnych głosowań „cząstkowych”, jakie należy przeprowadzić przed poddaniem pod głosowanie projektu danej uchwały w sprawie zmian w Statucie ZHP.
9. Po przedstawieniu przez Komisję Statutową zgłoszonego pisemnego wniosku, wnioskodawca lub przedstawiciel grupy wnioskodawców ma prawo przedstawienia krótkiego uzasadnienia w czasie obrad plenarnych Zjazdu (przed ostatecznym głosowaniem). Przedstawienie uzasadnienia oraz dyskusja nad tymi wnioskami jest prowadzona w trybie przyjętym dla dyskusji nad wnioskami formalnymi. 
10. Do czasu zakończenia prac Zjazdu nad Statutem ZHP, Komisja Statutowa ma prawo wnieść do projektu autopoprawki o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia spójności i przejrzystości regulacji statutowych. 
11. O wyniku głosowania „cząstkowego”, o którym mowa w pkt. 6  decyduje zwykła większość głosów. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ZHP wymaga większości 2/3 głosów „za” przy obecności co najmniej połowy delegatów. 

Comments are closed.

Scroll To Top