Home > Zjazd > Regulamin obrad

Regulamin obrad

Projekt – przesłano do uczestników zjazdu drukiem D06

38Z D06 Regulamin Obrad (153.4 KB)

1. Zgodnie z § 66 ust. 1 i 2 Statutu ZHP w Zjeździe ZHP uczestniczą: 
a. z głosem decydującym: 
delegaci wybrani na Zjazd ZHP zgodnie z Ordynacją wyborczą ZHP, 
komendanci chorągwi, 
członkowie Głównej Kwatery ZHP, 
Przewodniczący ZHP; 
b. z głosem doradczym – członkowie pozostałych ustępujących władz naczelnych nie będący delegatami.

2. Zjazd pracuje w czasie obrad plenarnych oraz obrad komisji regulaminowych.

3. Zjazd obraduje zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad i regulaminem obrad.

4. Pracami Zjazdu i przebiegiem obrad kieruje Prezydium Zjazdu w liczbie 5 osób, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący, wybrane spośród uczestników Zjazdu z głosem decydującym, w głosowaniu jawnym.

5. Prezydium Zjazdu jest uprawnione do wykładni regulaminu obrad Zjazdu oraz do podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem. W trybie odwoławczym sprawę rozstrzyga Zjazd.

6. Członkowie Prezydium Zjazdu przewodniczą pierwszym posiedzeniom komisji regulaminowych Zjazdu oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Harcerskiego do czasu ich ukonstytuowania się.

7. Obradom Zjazdu przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

8. Przewodniczący obrad Zjazdu: 
a. realizuje przyjęty porządek obrad, 
b. udziela głosu referentom i dyskutantom, 
c. zarządza przerwy w obradach, 
d. przestrzega rzeczowości dyskusji i czasu wystąpień, 
e. zarządza głosowania, 
f. ogłasza wyniki głosowania.

9. Głosowania podczas Zjazdu odbywają się w sposób elektroniczny – poprzez osobiste naciśnięcie przez uczestnika Zjazdu odpowiedniego przycisku na urządzeniu, które zostało przekazane do wyłącznej dyspozycji uczestnikowi Zjazdu. Uczestnicy Zjazdu nie mają prawa wynosić urządzeń do głosowania poza salę obrad. Uczestnik Zjazdu, który umożliwi głosowania na swoim urządzeniu innej osobie może zostać pozbawiony mandatu. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zjazd bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

10. Podczas głosowań jawnych, w których do rozstrzygnięcia potrzebna jest zwykła większość, uczestnik Zjazdu, na wezwanie przewodniczącego obrad, jest zobowiązany do oddania głosu poprzez urządzenie do głosowania i równoczesne podniesienie ręki – deklarując w ten sposób głosowanie „za” lub „przeciw”. 

11. W przypadku, gdy wynik głosowania jawnego można określić na podstawie oceny wzrokowej większości „za” lub „przeciw”, przewodniczący obrad może dokonać samodzielnej (bez liczenia głosów) interpretacji wyników takiego głosowania, pod warunkiem jednak, że żadna z osób uczestniczących w zjeździe z głosem decydującym nie zażąda obliczenia głosów. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, dokonuje się obliczenia wyników głosowania (w przyjętym systemie). 

12. Kolejność mówców w dyskusji plenarnej ustala Prezydium Zjazdu, kierując się zróżnicowaniem środowisk instruktorskich i podejmowanych problemów.

13. Czas wystąpień w dyskusji plenarnej nie może przekraczać 5 minut, o ile przepisy niniejszego regulaminu lub innych rozstrzygnięć Zjazdu w sprawach szczegółowych nie stanowią inaczej.

14. Uczestnicy Zjazdu mają prawo składać do Prezydium opracowane na piśmie wnioski i propozycje kierowane do odpowiednich komisji regulaminowych.

15. Niewygłoszone wystąpienia oraz wnioski zgłoszone na piśmie do Prezydium Zjazdu podlegają włączeniu do protokołu Zjazdu.

16. Uczestnicy Zjazdu mają prawo zadawać pytania, w odpowiednich punktach porządku obrad i w czasie nie dłuższym niż 2 minuty: 
a. członkom ustępujących władz naczelnych, podczas dyskusji nad sprawozdaniami władz i wnioskami w sprawach absolutorium, 
b. kandydatom do władz naczelnych podczas prezentacji kandydatów.

17. Przewodniczący obrad udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością. Uczestnik Zjazdu z głosem decydującym zgłaszający wniosek formalny ma prawo uzasadnić go w czasie nie przekraczającym 2 minut.

18. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie: 
a. zamknięcia listy mówców, 
b. rozstrzygania w trybie odwoławczym sprawy, o której zdecydowało Prezydium stosownie do pkt. 5 Regulaminu, 
c. odroczenia (przełożenia) dyskusji, 
d. odesłania sprawy do rozpatrzenia przez komisję, 
e. głosowania bez dyskusji, 
f. zmiany porządku dziennego, 
g. ogłoszenia przerwy, 
h. tajności głosowania, 
i. naruszenia procedur regulaminowych i wyborczych.

19. Wnioski formalne wymagające przegłosowania Zjazd głosuje jawnie. Przed podaniem wniosku pod głosowanie przewodniczący obrad umożliwia wypowiedzenie się w tej sprawie innym uczestnikom Zjazdu z głosem decydującym (w liczbie co najwyżej jeden „za” wnioskiem i  dwóch „przeciw”). Wypowiedzi te realizowane są według kolejności zgłoszeń. Czas każdego z tych wystąpień nie może przekraczać 2 minut. 

20. Uchwały Zjazdu zapadają – jeżeli Statut nie stanowi inaczej – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uczestniczących w Zjeździe z głosem decydującym.

21. Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym następujące komisje: 
a. Komisję Mandatową w składzie 5 osób, która stwierdza prawomocność Zjazdu do podejmowania uchwał i stanowisk, 
b. Komisję Wyborczą w składzie 5 osób, która weryfikuje kandydatów do władz naczelnych pod względem posiadania biernego prawa wyborczego i przedkłada Zjazdowi listy kandydatów do władz Związku, 
c. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 9 osób, która przedkłada Zjazdowi projekty uchwał, stanowisk i decyzji Zjazdu oraz wykonuje zadania określone 
w uchwale Zjazdu w sprawie trybu prac nad uchwałami i stanowiskami Zjazdu, 
d. Komisję Statutową w składzie 9 osób, która wykonuje zadania określone w uchwale Zjazdu w sprawie trybu prac nad Statutem ZHP, 
e. Komisję Skrutacyjną w składzie 5 osób, która przeprowadza wybory do władz Związku i ogłasza ich wyniki.

22. W skład komisji wchodzą uczestniczący w Zjeździe z głosem decydującym. Komisje regulaminowe wybierają ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, mogą także wybrać sekretarza. Komisje, z wyjątkiem Komisji Skrutacyjnej, mogą zaprosić do udziału w swoich pracach z głosem doradczym członków ustępujących władz i gości Zjazdu.

23. Po przedłożeniu sprawozdania z prac Komisji Uchwał i Wniosków dopuszcza się wystąpienia jedynie w sprawach poprawek i uzupełnień. Czas tych wystąpień nie może przekraczać 2 minut. Referującym zastrzega się głos ostatni.

XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego 
Warszawa, 5 grudnia 2013 r.

 

Comments are closed.

Scroll To Top