Home > Zjazd > Porządek obrad

Porządek obrad

(projekt)

Przesłano do uczestników zjazdu drukiem D05

38Z D05 Porzadek Obrad (157.0 KB)

5.12.2013 r. (czwartek)

od godz. 16.00 (przerwa na kolację w godz. 19.0- 20.15)

 

1. Rozpoczęcie obrad XXXVIII Zjazdu ZHP – powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP.

2. Obrady robocze, w tym:

a. wybór protokolantów Zjazdu,

b. wybór Prezydium Zjazdu,

c. przyjęcie regulaminu obrad,

d. przyjęcie porządku obrad,

e. określenie Trybu prac nad Statutem ZHP,

f. określenie Trybu prac nad uchwałami i stanowiskami Zjazdu,

g. przyjęcie Zasad wyboru władz naczelnych ZHP,

h. wybór komisji Zjazdu: mandatowej, statutowej, uchwał i wniosków, wyborczej, skrutacyjnej.

3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

4. Wystąpienie Komisji Wyborczej.

5. Rozpatrzenie wniosków o nie kierowanie do właściwych Komisji projektów uchwał złożonych w trybie pkt. 42 Ordynacji wyborczej ZHP (jeśli zostaną złożone).

Bezpośrednio po zakończeniu obrad: obrady Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Statutowej.

 

6.12.2013 r. (piątek)

godz.10.00–22.00 (przerwa na obiad – godz. 13.00–14.30, przerwa na kolację w godz. 18.30-19.45)

1. Uroczyste otwarcie XXXVIII Zjazdu ZHP, powitanie gości.

2. Wystąpienie Przewodniczącego ZHP.

3. Wystąpienie Naczelnika ZHP.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.

PRZERWA

5. Przedstawienie przez ustępujące władze sprawozdań:

a. Przewodniczącego ZHP

b. Rady Naczelnej ZHP,

c. Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP,

d. Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP za okres pomiędzy XXXVI i XXXVIII Zjazdem ZHP.

e. Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.

6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i wnioskiem CKR ZHP (na zakończenie dyskusji ewentualne odpowiedzi przedstawicieli władz składających sprawozdania).

7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

a. Przewodniczącego ZHP,

b. Rady Naczelnej ZHP,

c. Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP,

d. Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP,

e. Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.

8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP za

okres pomiędzy XXXVI i XXXVIII Zjazdem ZHP.

9. Obrady plenarne, w tym dyskusja o najważniejszych sprawach ZHP.

10. Wybory Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP:

a. przedstawienie zgłoszonych kandydatów przez Komisję Wyborczą,

b. wystąpienia kandydatów,

c. pytania uczestników Zjazdu do kandydatów,

d. odpowiedzi kandydatów,

e. głosowanie,

f. ogłoszenie wyników wyborów – wręczenie sznurów funkcyjnych.

11. Praca w zespołach problemowych.

 

7.12.2013 (sobota)

godz. 9.00-22.00 (przerwa na obiad w godz. 13.00-14.30; przerwa na kolację w godz. 19.00-20.15)

1. Dyskusja i przyjęcie zmian w Statucie ZHP (uwaga – ten pkt. Zależny od rozstrzygnąć Zjazdu w sprawie prac nad Statutem ZHP)

2. Wybory członków Głównej Kwatery ZHP i wiceprzewodniczących ZHP:

a. zgłoszenie przez Naczelnika ZHP kandydatów na członków GK ZHP,

b. zgłoszenie przez Przewodniczącego ZHP kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących ZHP,

c. ewentualne wypowiedzi kandydatów,

d. pytania uczestników Zjazdu do kandydatów,

e. odpowiedzi kandydatów,

f. głosowanie,

g. ogłoszenie wyników wyborów, wręczenie sznurów funkcyjnych.

3. Obrady plenarne, w tym dyskusja o najważniejszych sprawach ZHP.

4. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Naczelnej ZHP, Centralnej Komisji

Rewizyjnej ZHP, Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.

5. Wybory członków Rady Naczelnej ZHP, Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP i Naczelnego Sądu

Harcerskiego ZHP:

a. sprawozdanie Komisji Wyborczej – przedstawienie listy kandydatów do Rady Naczelnej ZHP, Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP i Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP,

b. ewentualne wypowiedzi kandydatów,

c. pytania uczestników Zjazdu do kandydatów,

d. odpowiedzi kandydatów,

e. głosowanie,

6. Dyskusja programowa.

7. Ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Naczelnej ZHP, Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP i Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Dyskusja nad projektami uchwał i stanowisk.

10. Przyjęcie uchwał i stanowisk XXXVIIII Zjazdu ZHP.

11. Ewentualne wybory uzupełniające w trybie określonym w pkt. 5.

12. Przerwa – pierwsze zebrania CKR i NSH.

13. Przedstawienie wyników pierwszych zebrań władz, wręczenie sznurów funkcyjnych.

14. Dyskusja programowa.

 

8.12.2013 r. (niedziela)

godz. 8.00 – Msza św. w Centrum Konferencyjnym WP – kaplica wojskowa.

godz. 9.30 – 12.00

1. cd. Sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.

2. Dyskusja nad projektami uchwał i stanowisk.

3. Przyjęcie uchwał i stanowisk XXXVIIII Zjazdu ZHP.

4. Zakończenie obrad XXXVIII Zjazdu ZHP.

Comments are closed.

Scroll To Top