Czwartek

od godz. 16.00 (przerwa na kolację w godz. 19.00-­20.15)

1. Rozpoczęcie obrad XXXVIII Zjazdu ZHP – powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP.

2. Obrady robocze, w tym:

a. wybór protokolantów Zjazdu,

b. wybór Prezydium Zjazdu,

c. przyjęcie regulaminu obrad,

d. przyjęcie porządku obrad,

e. określenie Trybu prac nad Statutem ZHP,

f. określenie Trybu prac nad uchwałami i stanowiskami Zjazdu,

g. przyjęcie Zasad wyboru władz naczelnych ZHP,

h. wybór komisji Zjazdu: mandatowej, statutowej, uchwał i wniosków, wyborczej, skrutacyjnej.

3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

4. Wystąpienie Komisji Wyborczej. 5. Rozpatrzenie wniosków o nie kierowanie do właściwych Komisji projektów uchwał złożonych w trybie pkt. 42 Ordynacji wyborczej ZHP (jeśli zostaną złożone).

bezpośrednio po zakończeniu obrad – Obrady Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Statutowej.

Comments are closed.

Scroll To Top