Home > PRACE ZJAZDU

PRACE ZJAZDU

Czwartek

od godz. 16.00 (przerwa na kolację w godz. 19.00-­20.15) 1. Rozpoczęcie obrad XXXVIII Zjazdu ZHP – powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP. 2. Obrady robocze, w tym: a. wybór protokolantów Zjazdu, b. wybór Prezydium Zjazdu, c. przyjęcie regulaminu obrad, d. przyjęcie porządku obrad, e. określenie Trybu prac nad Statutem ZHP, f. określenie Trybu prac nad uchwałami i stanowiskami ... Read More »

Zasady wyboru władz naczelnych

ZASADY WYBORU WŁADZ NACZELNYCH ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO (projekt) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. XXXVIII Zjazd ZHP wybiera:1) Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek 1-3 wiceprzewodniczących ZHP,2) Naczelnika ZHP i na jego wniosek członków GK ZHP, w tym co najmniej 1 zastępcę Naczelnika oraz Skarbnika ZHP,3) 30 członków Rady Naczelnej ZHP z poszczególnych chorągwi (liczbę mandatów dla poszczególnych chorągwi określa załącznik do niniejszych Zasad),4) ... Read More »

Regulamin Obrad XXXVIII Zjazdu ZHP

(projekt) 1. Zgodnie z § 66 ust. 1 i 2 Statutu ZHP w Zjeździe ZHP uczestniczą: a. z głosem decydującym: delegaci wybrani na Zjazd ZHP zgodnie z Ordynacją wyborczą ZHP, komendanci chorągwi, członkowie Głównej Kwatery ZHP, Przewodniczący ZHP; b. z głosem doradczym – członkowie pozostałych ustępujących władz naczelnych nie będący delegatami. 2. Zjazd pracuje w czasie obrad plenarnych oraz obrad ... Read More »

Porządek obrad XXXVIII Zjazdu ZHP

(projekt) 5.12.2013 r. (czwartek) od godz. 16.00 (przerwa na kolację w godz. 19.00-­20.15) 1. Rozpoczęcie obrad XXXVIII Zjazdu ZHP – powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP. 2. Obrady robocze, w tym: a. wybór protokolantów Zjazdu, b. wybór Prezydium Zjazdu, c. przyjęcie regulaminu obrad, d. przyjęcie porządku obrad, e. określenie Trybu prac nad Statutem ZHP, f. określenie Trybu prac ... Read More »

Kim są delegaci?

Kim są delegaci?

Delegatów na Zjazd ZHP jest wielu – każdy z nich jest wspaniałym instruktorem ZHP. Mają jednak kilka cech wspólnych, dzięki którym możemy pokusić się o prostą statystykę:     Read More »

Chronologia zjazdów ZHP

Chronologia zjazdów ZHP

Zapraszamy na krótką wycieczkę przez historię poprzednich zjazdów Związku Harcerstwa Polskiego. Read More »

Krótko o zjeździe – zadania i kompetencje

Krótko o zjeździe – zadania i kompetencje

Zjazd ZHP w pigułce – o tym powinieneś wiedzieć. Read More »

Scroll To Top