Home > Author Archives: Aleksandra Tasz

Author Archives: Aleksandra Tasz

Harmonogram Regionalnej Zbiórki Delegatów „Centrum”

Regionalna Zbiórka Delegatów „Centrum” Proponowany harmonogram   Sobota, 9 listopada 2013 r. Godziny Temat Prowadzący 10.00 – 11.00 Rozpoczęcie spotkania. Omówienie proponowanego porządku obrad zjazdu, regulaminu zjazdu, proponowanych uchwał dotyczących organizacji zjazdu Małgorzata SinicaKrzysztof Budziński     11.00– 13.00 Przedstawienie projektów uchwał w sprawie strategii pracy z kadrą oraz dyskusja nad projektami uchwał Jacek Smura 13.15 – 14.45 Obiad Restauracja ... Read More »

Informacja Naczelnika o Regionalnej Zbiórce Delegatów „Centrum”

  Druhny i Druhowie, w nawiązaniu do pisma Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP z dnia 4 września 2013 r. (L.dz. 2470/2013/PAM/NS) informuję, że Regionalna Zbiórka Delegatów „Centrum”, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada br. w Warszawie rozpocznie się w sobotę około godziny 10.00. Miejsce obrad zostanie wskazane do 4 listopada br. Delegaci, którzy zgłoszą zapotrzebowanie na nocleg, zostaną zakwaterowani w Hotelu „Aramis” ... Read More »

Delegacie! Nie zapomnij swojej karty członkowskiej!

Delegacie! Nie zapomnij swojej karty członkowskiej!

Szanowne Druhny Delegatki, Szanowni Druhowie Delegaci Karta członkowska ZHP będzie w dniach 38. Zjazdu ZHP Waszym dokumentem identyfikacyjnym. Prosimy zatem o sprawdzenie: 1. czy posiadacie kartę członkowską ZHP, 2. czy numer członkowski ZHP widniejący na karcie jest zgodny z wpisanym do Ewidencji ZHP, 3. czy imię i nazwisko na karcie członkowskiej ZHP jest adekwatne do posiadanego (nie dotyczy skrócenia imienia ... Read More »

Regionalna Zbiórka Delegatów w „Perkozie” odwołana

Informujemy, że planowana na 26-27 października Regionalna Zbiórka Delegatów „Północ” w OSW „Perkoz” k. Olsztynka została odwołana ze względu na niewielką liczbę osób, która mogła wziąć udział w zbiórce. Read More »

Zasady wyboru władz naczelnych

ZASADY WYBORU WŁADZ NACZELNYCH ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO (projekt) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. XXXVIII Zjazd ZHP wybiera:1) Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek 1-3 wiceprzewodniczących ZHP,2) Naczelnika ZHP i na jego wniosek członków GK ZHP, w tym co najmniej 1 zastępcę Naczelnika oraz Skarbnika ZHP,3) 30 członków Rady Naczelnej ZHP z poszczególnych chorągwi (liczbę mandatów dla poszczególnych chorągwi określa załącznik do niniejszych Zasad),4) ... Read More »

Regulamin Obrad XXXVIII Zjazdu ZHP

(projekt) 1. Zgodnie z § 66 ust. 1 i 2 Statutu ZHP w Zjeździe ZHP uczestniczą: a. z głosem decydującym: delegaci wybrani na Zjazd ZHP zgodnie z Ordynacją wyborczą ZHP, komendanci chorągwi, członkowie Głównej Kwatery ZHP, Przewodniczący ZHP; b. z głosem doradczym – członkowie pozostałych ustępujących władz naczelnych nie będący delegatami. 2. Zjazd pracuje w czasie obrad plenarnych oraz obrad ... Read More »

Porządek obrad XXXVIII Zjazdu ZHP

(projekt) 5.12.2013 r. (czwartek) od godz. 16.00 (przerwa na kolację w godz. 19.00-­20.15) 1. Rozpoczęcie obrad XXXVIII Zjazdu ZHP – powitanie uczestników przez Przewodniczącego ZHP i Naczelnika ZHP. 2. Obrady robocze, w tym: a. wybór protokolantów Zjazdu, b. wybór Prezydium Zjazdu, c. przyjęcie regulaminu obrad, d. przyjęcie porządku obrad, e. określenie Trybu prac nad Statutem ZHP, f. określenie Trybu prac ... Read More »

Zbiórki regionalne w październiku

XXXVIII Zjazd ZHP rozpocznie się 5 grudnia. W tym roku 214 delegatów zadecyduje o składzie władz naczelnych i podejmie ważne dyskusje, których efekty pokierują organizacją przez następne lata. Rola delegata jest rolą bardzo odpowiedzialną, dlatego niezbędne jest dobre przygotowanie i omówienie proponowanych uchwał. Delegaci spotkają się w dniach 12-13 października w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Zbiórki Delegatów. W trakcie, w formie ... Read More »

Scroll To Top